Testek Facebook Testek
Konferencia MOBILITA NA SLOVENSKU - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel - už tento mesiac03.05.2024 KONFERENCIA MOBILITA NA SLOVENSKU - SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL - UŽ TENTO MESIAC

Už tento mesiac, 30. mája v Demänová rezort v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční dlho očakávané podujatie:

Konferencia MOBILITA NA SLOVENSKU - skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel, organizovaná pod záštitou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, s podporou medzinárodnej organizácie CITA a tiež našej spoločnosti TESTEK, a.s.

Dovoľte nám pozvať Vás na tento ročník, ktorý bude opäť nabitý bohatým celodenným programom so slovenskou, aj zahraničnou účasťou prednášajúcich, v 16-tich prednáškových blokoch.

V dopoludňajšom bloku predstaví stratégie EÚ ako „Vision Zero“ a „Green Deal“ a ich vplyv na testovanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel pán Gerhard Müller z organizácie CITA. Do budúcnosti automobilového priemyslu nazrieme cez tému „Spaľovacie motory vs elektromobilita“ s Tomášom Krakovským zo spoločnosti KIA Slovakia.

Popoludní si môžete vybrať z dvoch veľkých tematických blokov:

• skúšanie a schvaľovanie vozidiel,

alebo

• kontroly vozidiel.

Spoločnosti ŠKODA AUTO a TÜV SÜD predstavia v bloku Skúšanie a schvaľovanie vozidiel novú emisnú normu „EURO 7“ z pohľadu výrobcu automobilov a skúšobne. Ďalšou výzvou pre Automotive je kybernetická bezpečnosť, ktorej sa z pohľadu predpisu EKH OSN č. 155 bude venovať Karel Jánský z TÜV SÜD. V bloku kontroly vozidiel Vám odporúčame nenechať si ujsť prednášku pána Mariána Rybianského zo spoločnosti TESTEK o mobilnej aplikácii pri kontrole technického stavu vozidla a pánov Petra Lenďáka a Michala Králika zo spoločnosti S-EKA ohľadom nového merania počtu častíc pri emisných kontrolách vozidiel. S informáciami zo zákulisia prípravy novej smernice o pravidelných technických kontrolách vozidiel nás oboznámi pán Eduard Fernández z CITA.

Okrem bohatého odborného programu organizátori vytvoria priestor aj na networking a stretnutia s odborníkmi zo Slovenska a zahraničia.

Budeme sa tešiť, ak sa uvidíme spoločne na ďalšom ročníku podujatia.

VIAC INFORMÁCIÍ A REGISTRÁCIA

Stali sme sa členmi Slovenskej komory odhadcov hodnoty majetku a znalcov09.02.2024 STALI SME SA ČLENMI SLOVENSKEJ KOMORY ODHADCOV HODNOTY MAJETKU A ZNALCOV

Je nám cťou, že nás medzi svojich členov prijala Slovenská komora odhadcov hodnoty majetku a znalcov (SKOHMaZ). Komora je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické profesijné združenie, ktoré spája znalcov naprieč znaleckými odbormi a odvetviami. Tešíme sa na naše pôsobenie v novej organizácii.

Naša aplikácia prezentovaná na konferencii ExFoS 2024 v Českej republike30.01.2024 NAŠA APLIKÁCIA PREZENTOVANÁ NA KONFERENCII EXFOS 2024 V ČESKEJ REPUBLIKE

Meranie spomalenia vozidla pri jazdnej skúške pomocou našej mobilnej aplikácie TESTEK expert / mSTK bolo prezentované na medzinárodnej súdnoznaleckej konferencii Expert Forensic Science 2024, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v moravskom mestečku Mikulov. Na stránku sme pridali prezentáciu, video z jazdnej skúšky a článok, ktorý vyšiel v zborníku z konferencie. Predmetom nášho vystúpenia boli okrem vývoja a praktického použitia aplikácie aj výsledky porovnávacích meraní s klasickým decelerometrom, podrobnosti možno nájsť v článku. Verzia aplikácie určená predovšetkým pre súdnych znalcov TESTEK expert  vzbudila medzi účastníkmi konferencie záujem, po Slovensku, Rakúsku a Česku preto pripravujeme jej sprístupnenie pre nových používateľov aj v Poľsku.

Vieme čítať nehodové dáta EDR vozidiel08.01.2024 VIEME ČÍTAŤ NEHODOVÉ DÁTA EDR VOZIDIEL

Ako jedni z prvých na Slovensku disponujeme kompletnou sadou  diagnostiky Bosch CDR 900 na získavanie údajov EDR z vozidla po nehode, v decembri boli naši pracovníci vyškolení na čítanie havarijných dát z riadiacich jednotiek a ich analýzu. EDR (Event Data Recorder) je zariadenie, ktoré vo vozidle zaznamenáva udalosti z krátkeho časového úseku počas nehody a bezprostredne po nej. Zvyčajne je súčasťou riadiacej jednotky airbagov a ukladajú sa v ňom údaje ako rýchlosť vozidla, aktivácia airbagov, stlačenie brzdového pedálu alebo pedálu akcelerátora a mnohé ďalšie. Ide o akýsi automobilový ekvivalent leteckej „čiernej skrinky“, nezaznamenáva však zvuk ani video. V USA bolo štandardizované EDR zavedené už pred viac ako desiatimi rokmi. V Európe o čosi neskôr, hoci nebolo predpísané ako povinné, mnohí výrobcovia ho používali v aspoň časti nimi vyrábaných typov vozidiel. Všetky novoschvaľované typy vozidiel pre trh EÚ ním musia byť povinne vybavené od roku 2022 a všetky v EÚ po prvý krát do evidencie prihlasované vozidlá od roku 2024. Výstupy z nášho čítania EDR môžu byť použité ako podklad pri analýze priebehu dopravnej nehody. Rovnako však môžu poslúžiť aj na odhalenie „zabudnutých“ nehôd z minulosti pri posudzovaní technického stavu vozidla, napríklad pri nákupe ojazdeného automobilu s nejasnou históriou. V prípade záujmu o čítanie EDR nás prosím kontaktujte na tel. +421 2 546 51 311 alebo e-mailom na znalectvo@testek.sk.

MERALI SME ÚČINOK BŔZD VETERÁNOV MOBILNOU APLIKÁCIOU TESTEK EXPERT24.11.2023 MERALI SME ÚČINOK BŔZD VETERÁNOV MOBILNOU APLIKÁCIOU TESTEK EXPERT

V spolupráci s partnerskou znaleckou organizáciou EXPERT GROUP, k.s. sme začiatkom novembra vykonali sériu jazdných skúšok na historických vozidlách. Dosiahnuté spomalenie sme merali pomocou našej mobilnej aplikácie TESTEK expert. Táto mobilná aplikácia využíva rovnaké algoritmy, ako aplikácia mSTK používaná pri technických kontrolách. TESTEK expert je jej verzia určená pre znalcov a ďalších odborníkov v oblasti cestných vozidiel, slúži na meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške s možnosťou odoslania nameraných priebehov pre podrobnejšiu analýzu. A na o čosi mladších vozidlách než na pripojených obrázkoch s ňou možno čítať aj chybovú pamäť elektronických systémov vozidiel cez OBD. Viac o aplikácii na jej webstránke.

Ako rýchlo dokáže korózia zdevastovať nosné časti vozidla?25.10.2023 AKO RÝCHLO DOKÁŽE KORÓZIA ZDEVASTOVAŤ NOSNÉ ČASTI VOZIDLA?

Korózia v dôsledku pôsobenia okolitého prostredia napadá predovšetkým kovové súčasti strojov, cestné vozidlá nevynímajúc. Postupne sa šíri, narúša ich štruktúru, vedie k úbytku materiálu a tým aj zhoršeniu ich pôvodných vlastností, najmä pevnosti. Narušenie nosných častí konštrukcie vozidla ohrozuje bezpečnosť jeho používania a je preto pri technickej kontrole považované za vážnu alebo až nebezpečnú chybu.
Ako znalecká organizácia sme sa prednedávnom zaoberali prípadom, ktorý súvisel aj s posúdením korózie pri poslednej technickej kontrole. Zadávateľ odborného vyjadrenia nás zbavil mlčanlivosti a súhlasil s využitím zistení znaleckého skúmania na účel prevencie a dozoru nad technickými kontrolami. Predmetom skúmania bolo ojazdené vozidlo Kia Sorento vyrobené v roku 2004 a s najazdenými viac ako 260.000 km, ktoré nový majiteľ kúpil bez toho, aby sa oboznámil so stavom jeho spodnej časti. My sme pri podrobnejšom skúmaní podvozkového nosného rámu vozidla zistili toto:
„Nosný rám vozidla vykazoval známky korózie na veľkej časti jeho povrchu. Prítomná korózia nebola len povrchového charakteru, ale zasahovala do hĺbky materiálu. V určitých miestach boli na ráme identifikované miesta, kde korózia spôsobila deštrukciu a úbytok základného materiálu, čo spôsobilo úplnú absenciu niektorých jeho častí.“
Vozidlo sme skúmali v marci 2023, poslednú technickú kontrolu s hodnotením spôsobilé na premávku úspešne absolvovalo v apríli 2020. Technik technickej kontroly pri nej koróziu podvozku v kontrolnej položke 6.1.1 nezistil, z ľahkých chýb, ktoré vyznačil, k nej bola najbližšie chyba s kódom 6.2.1.SK.1 „Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.“ Jednou z otázok, ktoré prirodzene vyvstali, bolo, či korózia mohla byť prítomná už počas poslednej technickej kontroly.
Rýchlosť šírenia korózie sa dá odhadnúť na základe stupňa koróznej agresivity prostredia, ktorému je materiál vystavený. Bežné prostredie na Slovensku vo všeobecnosti patrí do niektorej z trojice z celkovo šiestich kategórií podľa normy ISO 12944-2; C2 s nízkou agresivitou (vidiecke prostredie), C3 so strednou agresivitou (mestské a priemyselné prostredie s miernym znečistením oxidom siričitým) alebo C4 s vysokou agresivitou (priemyselné prostredie). Zodpovedajúci úbytok hrúbky častí vyrobených z nízkouhlíkovej ocele je v priemere ročne od 1,3 μm (v prípade kategórie prostredia C2) do 80 μm (pri C4). Teda v najnepriaznivejšom prípade pôsobenia vysoko agresívneho prostredia na nízkouhlíkovú oceľ, pričom v automobilovom priemysle sa spravidla používajú kvalitnejšie ocele, ide o rýchlosť najviac osem stotín milimetra úbytku hrúbky materiálu ročne. Ak by sme aj uvažovali ešte agresívnejšie prostredie, ktoré sa na Slovensku bežne nevyskytuje (kategórie C5 alebo CX charakteristické vysokou vlhkosťou a znečistením, typické napríklad pre pôsobenie morskej vody v subtropickom alebo tropickom pásme), úbytok hrúbky materiálu sa pre ne predpokladá maximálne do dvoch (C5) respektíve siedmich (CX) desatín milimetra ročne. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou tak pri poškodeniach, kedy korózia úplne zdevastovala nosné časti podvozkového rámu, ako vidno na snímkach, musela byť zjavná už pri poslednej technickej kontrole pred troma rokmi.

Pripomienkové konanie novelizácie vyhlášky o odmenách znalcov05.09.2023 PRIPOMIENKOVÉ KONANIE NOVELIZÁCIE VYHLÁŠKY O ODMENÁCH ZNALCOV

Na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/525 možno nájsť návrh na zmenu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. Predmetom je nový spôsob výpočtu odmeny znalcov v konaní pred štátnymi orgánmi.

Podporujeme hromadnú pripomienku a súvisiacu petíciu Slovenskej komory odhadcov hodnoty majetku a znalcov k návrhu novelizácie na https://www.mojapeticia.sk/campaign/hromadna-pripomienka-k-novele-vyhlasky-c.-491-2004-z.z.-(slov-lex:-lp-2023-525)/24f86e45-a346-4eea-9d97-52edd831938f?idU=3